සශ්‍රීක ලංකා රයිසොසාර – ජෛව හරිත පොස්පේට් පිළිබඳ වාර්තාමය වැඩසටහන

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපත්ති හා ඇගයුම් අංශය මගින් ඉදිරිපත් කරන "සශ්‍රීක ලංකා රයිසොසාර - ජෛව හරිත පොස්පේට්" පිළිබඳ වාර්තාමය වැඩස...

Continue reading